Statutes

The statutes in AVTECH’s Articles of Association is presented in Swedish.

 

BOLAGSORDNING

För AVTECH Sweden AB (publ)

Org nr 556568-3108

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är AVTECH Sweden AB (publ).

§ 2 SÄTE

Bolaget har sitt säte i Kista, Stockholm kommun, Stockholms Län.

§ 3 VERKSAMHET

Bolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling av hård- och mjukvara för Persondatorer, utveckling och försäljning av produkter inom värmeteknik, konsulterande verksamhet inom flygområdet, köp och försäljning av teknisk utrustning inom flyg och data, köp och försäljning av elektronisk utrustning främst inom teleteknik, konsulterande och egen verksamhet avseende köp och försäljning av aktier, räntebärande kapitalmarknadsinstrument, valuta och derivata därav samt idka all annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 51 000 000 och högst 204 000 000.

§ 6 AKTIESLAG OCH FÖRETRÄDESRÄTT

Aktier av två slag får ges ut: A-aktier och B-aktier. Aktie av serie A medför tio (10) röster och Aktie av serie B medför en (1) röst. A-aktier, B-aktier kan i vardera sin serie utges till högst det antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare , ovsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertiblar genom kontantemission eller
kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblarna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§ 9 AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen7.
  7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
  11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
  12. Val styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
  13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 VINSTUTDELNING

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning sker detta till aktier av serie A samt serie B.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 OMVANDLING AV AKTIE AV SERIE A

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till aktier av serie A kunna omvandlas (konverteras) till aktier av serie B. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. I framställan skall anges hur många aktier som önskas omvandlas.

Styrelsen skall senast under februari månad varje år behandla framställning som gjorts om omvandling under det senast tilländalupna räkenskapsåret. Styrelsen äger dock, där styrelsen finner det lämpligt, rätt att behandla begäran om omvandling vid tidigare tillfälle än vad som nu sagts. Omvandling som behandlats av styrelsen skall genast anmälas för registrering. En omvandling är verkställd när den har registrerats samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till och med 31 december.


Denna bolagsordning har antagits på ordinarie årsstämma den 7 juni 2016